Jumbo Bag mầu xanh dương, miệng rộng, đáy liền.

Jumbo Bag mầu xanh dương, miệng rộng, đáy liền.